លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

គេហទំព័រ ExoSpecial.com គឺជាការងាររក្សាសិទ្ធិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ExoSpecial ។ លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រអាចស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំ លក្ខខណ្ឌ ឬច្បាប់បន្ថែម ដែលនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រទាក់ទងនឹងលក្ខណៈពិសេសបែបនេះ។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះបានពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌដែលជាប់កាតព្វកិច្ចស្របច្បាប់ ដែលត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ តាមរយៈការចូលប្រើគេហទំព័រ អ្នកកំពុងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយអ្នកតំណាងឱ្យអ្នកមានសិទ្ធិអំណាច និងសមត្ថភាពក្នុងការចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកគួរមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំដើម្បីចូលប្រើគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌណាមួយទេ កុំប្រើគេហទំព័រ។

ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ

អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ExoSpecial ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមិនអាចផ្ទេរបាន មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចដកហូតបាន អាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ ដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម និងហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវទម្រង់នៃការបន្លំទិន្នន័យណាមួយ។

ការដាក់កម្រិតជាក់លាក់។ សិទ្ធិដែលត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងដូចខាងក្រោម៖ (ក) អ្នកមិនអាចលក់ ជួល ជួល ផ្ទេរ ចាត់តាំង ចែកចាយ ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ឬធ្វើអាជីវកម្មលើគេហទំព័រនេះទេ។ (b) អ្នកមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរ បង្កើតស្នាដៃចម្លងនៃ ការបំបែក ការចងក្រងបញ្ច្រាស ឬវិស្វករបញ្ច្រាសផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនោះទេ។ (គ) អ្នកមិនត្រូវចូលទៅកាន់គេហទំព័រដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រស្រដៀងគ្នា ឬប្រកួតប្រជែងឡើយ។ និង (d) លើកលែងតែមានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទីនេះ គ្មានផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រអាចត្រូវបានចម្លង ផលិតឡើងវិញ ចែកចាយ បោះពុម្ពឡើងវិញ ទាញយក បង្ហាញ បង្ហោះ ឬបញ្ជូនតាមទម្រង់ណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ ការចេញផ្សាយ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនាពេលអនាគត ឬ ការបន្ថែមផ្សេងទៀតចំពោះមុខងារនៃគេហទំព័រត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ រាល់ការរក្សាសិទ្ធិ និងការជូនដំណឹងដែលមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រត្រូវតែរក្សាទុកនៅលើច្បាប់ចម្លងទាំងអស់របស់វា។

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ ផ្អាក ឬបញ្ឈប់គេហទំព័រដោយមាន ឬគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក។ អ្នកបានយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ ការរំខាន ឬការបញ្ចប់នៃគេហទំព័រ ឬផ្នែកណាមួយឡើយ។

គ្មានការគាំទ្រ ឬថែទាំ។ អ្នកយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការគាំទ្រណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនោះទេ។

ដោយមិនរាប់បញ្ចូលខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យ អ្នកដឹងថាសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ រួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងអាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងគេហទំព័រ និងខ្លឹមសាររបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុន។ សូមចំណាំថាលក្ខខណ្ឌ និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះមិនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិ ចំណងជើង ឬការចាប់អារម្មណ៍ណាមួយចំពោះ ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយឡើយ លើកលែងតែសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់មានកម្រិតដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួនរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ដែលមិនបានផ្តល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម; អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។

តំណភ្ជាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបី។ គេហទំព័រនេះអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ និងសេវាកម្មភាគីទីបី និង/ឬបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ភាគីទីបី។ តំណភ្ជាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីបែបនេះមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះតំណភ្ជាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សិទ្ធិចូលប្រើតំណភ្ជាប់ភាគីទីបី និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះគ្រាន់តែជាភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក ហើយមិនពិនិត្យ អនុម័ត ត្រួតពិនិត្យ គាំទ្រ ធានា ឬធ្វើតំណាងណាមួយទាក់ទងនឹងតំណភ្ជាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបី។ ការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់របស់អ្នកដោយហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយគួរតែអនុវត្តកម្រិតនៃការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការសម្រេចចិត្តសមស្របក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។ នៅពេលអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយ លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍របស់ភាគីទីបីត្រូវបានអនុវត្ត រួមទាំងការអនុវត្តឯកជនភាព និងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់ភាគីទីបីផងដែរ។

អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយ និងទាំងអស់របស់វា។ ដោយសារយើងមិនគ្រប់គ្រងខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឡើយ ទោះជាផ្តល់ដោយអ្នក ឬដោយអ្នកដ៏ទៃក៏ដោយ។ អ្នកយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអន្តរកម្មបែបនេះទេ។

អ្នកនៅទីនេះដោះលែង និងបណ្តេញចេញជារៀងរហូតពីក្រុមហ៊ុន និងមន្ត្រី បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ អ្នកស្នងតំណែង និងការចាត់តាំងពី ហើយសូមលះបង់ និងបោះបង់ រាល់អតីតកាល ជម្លោះបច្ចុប្បន្ន និងអនាគតកាល ការទាមទារ ភាពចម្រូងចម្រាស ទាមទារសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ច ការទទួលខុសត្រូវ។ សកម្មភាព និងបុព្វហេតុនៃសកម្មភាពគ្រប់ប្រភេទ និងធម្មជាតិ ដែលបានកើតឡើង ឬកើតឡើងដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោលចំពោះគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា នៅទីនេះ អ្នកលះបង់ផ្នែកក្រមរដ្ឋប្បវេណីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា 1542 ទាក់ទងនឹងការរៀបរាប់ខាងលើ ដែលចែងថា: "ការដោះលែងជាទូទៅមិនពង្រីកដល់ការទាមទារដែលម្ចាស់បំណុលមិនដឹង ឬសង្ស័យថាមាននៅក្នុងការពេញចិត្តរបស់គាត់នៅ ពេល​វេលា​នៃ​ការ​អនុវត្ត​ការ​ដោះ​លែង ដែល​ប្រសិន​បើ​គាត់​ដឹង​ច្បាស់​ជា​មាន​ផល​ប៉ះពាល់​ជា​ខ្លាំង​ដល់​ការ​ទូទាត់​របស់​គាត់​ជាមួយ​កូន​បំណុល»។

Cookies និង Web Beacons ។ ដូចគេហទំព័រផ្សេងទៀត ExoSpecial ប្រើ 'ខូគី' ។ ខូគីទាំងនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មាន រួមទាំងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកទស្សនា និងទំព័រនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកទស្សនាបានចូល ឬចូលមើល។ ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​បទពិសោធន៍​របស់​អ្នក​ប្រើ​ដោយ​ការ​ប្ដូរ​មាតិកា​ទំព័រ​បណ្ដាញ​របស់​យើង​តាម​បំណង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​ប្រភេទ​កម្មវិធី​រុករក​តាម​អ៊ីនធឺណិត​របស់​អ្នក​ចូល​ទស្សនា និង/ឬ​ព័ត៌មាន​ផ្សេង​ទៀត។

ការបដិសេធ

គេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "តាមដែលអាចធ្វើបាន" និង "តាមដែលអាចធ្វើបាន" ហើយក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងបដិសេធទាំងស្រុងនូវការធានា និងលក្ខខណ្ឌគ្រប់ប្រភេទ មិនថាជាការបង្ហាញ បង្កប់ន័យ ឬតាមច្បាប់ រួមទាំងការធានា ឬលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ ចំណងជើង ភាពរីករាយស្ងាត់ ភាពត្រឹមត្រូវ ឬការមិនបំពាន។ យើងនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងមិនធានាថាគេហទំព័រនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទេ នឹងមាននៅលើមូលដ្ឋានគ្មានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស ឬនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ គួរឱ្យទុកចិត្ត គ្មានមេរោគ ឬកូដដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត ពេញលេញ និងស្របច្បាប់។ ឬមានសុវត្ថិភាព។ ប្រសិនបើច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានទាមទារការធានាណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនោះ ការធានាបែបនេះត្រូវបានកំណត់ក្នុងរយៈពេលកៅសិប (90) ថ្ងៃចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់លើកដំបូង។

យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកចេញនូវការធានាដែលបង្កប់ន័យទេ ដូច្នេះការបដិសេធខាងលើអាចនឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។ យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកំណត់លើរយៈពេលនៃការធានាដោយបង្កប់ន័យនោះទេ ដូច្នេះការកំណត់ខាងលើប្រហែលជាមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

ដែនកំណត់លើការទទួលខុសត្រូវ

ក្នុងវិសាលភាពអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត នោះគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីណាមួយចំពោះប្រាក់ចំណេញដែលបាត់បង់ ទិន្នន័យដែលបាត់បង់ ការចំណាយលើលទ្ធកម្មនៃផលិតផលជំនួស ឬដោយប្រយោល ផលវិបាក គំរូ ចៃដន្យណាមួយឡើយ។ ការខូចខាតពិសេស ឬពិន័យដែលកើតឡើងពី ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការប្រើប្រាស់របស់អ្នក ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។ ការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រគឺស្ថិតនៅក្នុងការសម្រេចចិត្ត និងហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាតណាមួយចំពោះឧបករណ៍ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលបណ្តាលមកពីវា។

ចំពោះវិសាលភាពអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ទោះជាមានអ្វីផ្ទុយគ្នាដែលមាននៅទីនេះក៏ដោយ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នកចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពី ឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបានកំណត់គ្រប់ពេលវេលារហូតដល់អតិបរមាហាសិបដុល្លារអាមេរិក (យើង 50 ដុល្លារ)។ អត្ថិភាពនៃការទាមទារលើសពីមួយនឹងមិនពង្រីកដែនកំណត់នេះទេ។ អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រភេទណាមួយដែលកើតចេញពី ឬទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ។

យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកំណត់ ឬការលើកលែងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយចៃដន្យ ឬជាលទ្ធផលទេ ដូច្នេះការកំណត់ ឬការបដិសេធខាងលើមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកបានទេ។

រយៈពេលនិងការបញ្ចប់។ យោងទៅតាមផ្នែកនេះ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងនៅតែជាធរមាន និងមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រ។ យើងអាចផ្អាក ឬបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនៅពេលណាក៏បានសម្រាប់ហេតុផលណាមួយតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើង រួមទាំងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រណាមួយដែលបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ នៅពេលបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ គណនី និងសិទ្ធិក្នុងការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកនឹងបញ្ចប់ភ្លាមៗ។ អ្នកយល់ថាការបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នកអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីរបស់អ្នកចេញពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្ទាល់របស់យើង។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់ចំពោះអ្នកចំពោះការបញ្ចប់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

គោលនយោបាយរក្សាសិទ្ធិ

ក្រុមហ៊ុនគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ ហើយស្នើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងធ្វើដូចគ្នា។ ទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើង យើងបានអនុម័ត និងអនុវត្តគោលការណ៍គោរពច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ ដែលផ្តល់សម្រាប់ការយកចេញនូវសម្ភារៈដែលរំលោភបំពានណាមួយ និងសម្រាប់ការបញ្ចប់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រអនឡាញរបស់យើង ដែលត្រូវបានរំលោភបំពានម្តងហើយម្តងទៀតនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា រួមទាំងការរក្សាសិទ្ធិផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើងម្នាក់គឺតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង ដោយបំពានលើការរក្សាសិទ្ធិដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងការងារមួយ ហើយចង់ឱ្យមានការដកចេញនូវសម្ភារៈដែលរំលោភបំពាននោះ ព័ត៌មានខាងក្រោមនៅក្នុងទម្រង់នៃការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (បន្ត ដល់ 17 USC § 512(c)) ត្រូវតែផ្តល់ជូន៖

  • ហត្ថលេខារូបវន្ត ឬអេឡិចត្រូនិចរបស់អ្នក;
  • ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការងាររក្សាសិទ្ធិ ដែលអ្នកអះអាងថាត្រូវបានរំលោភបំពាន។
  • ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសម្ភារៈនៅលើសេវាកម្មរបស់យើងដែលអ្នកអះអាងថាកំពុងរំលោភបំពាន ហើយដែលអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងដកចេញ។
  • ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យយើងកំណត់ទីតាំងសម្ភារៈទាំងនោះ;
  • អាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នក;
  • សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាអ្នកមានជំនឿល្អដែលថាការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត។ និង
  • សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលថាព័ត៌មាននៅក្នុងការជូនដំណឹងគឺត្រឹមត្រូវ និងស្ថិតក្រោមការពិន័យនៃការភូតកុហកថាអ្នកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពាន ឬថាអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពជំនួសម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

សូមចំណាំថា អនុលោមតាម 17 USC § 512(f) រាល់ការបកស្រាយមិនពិតនៃការពិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ធ្វើឱ្យភាគីប្តឹងតវ៉ាដោយស្វ័យប្រវត្តិចំពោះការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ការចំណាយ និងថ្លៃសេវាមេធាវីដែលកើតឡើងដោយពួកយើង ពាក់ព័ន្ធនឹងការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងការចោទប្រកាន់។ ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ។

ទូទៅ

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺជាកម្មវត្ថុនៃការកែប្រែម្តងម្កាល ហើយប្រសិនបើយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរច្រើន យើងអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលចុងក្រោយដែលអ្នកបានផ្តល់មកយើង និង/ឬដោយការប្រកាសយ៉ាងច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅលើរបស់យើង គេហទំព័រ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ឱ្យយើងនូវអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបច្ចុប្បន្នបំផុតរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីដែលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលចុងក្រោយដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងមិនត្រឹមត្រូវ ការបញ្ជូនរបស់យើងនូវអ៊ីមែលដែលមានសេចក្តីជូនដំណឹងនោះ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី វានឹងជាការជូនដំណឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង។ ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅដើមបំផុតនៃសាមសិប (30) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនរបស់យើងនូវការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលទៅអ្នក ឬសាមសិប (30) ថ្ងៃប្រតិទិនបន្ទាប់ពីការប្រកាសការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ ការបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនឹងបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់របស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌនៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ។

ដំណោះស្រាយវិវាទ

សូមអានកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាលនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យារបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុន ហើយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នក។ វាមាននីតិវិធីសម្រាប់អាជ្ញាកណ្តាលចងកាតព្វកិច្ច និងការលះបង់សកម្មភាពថ្នាក់។

លទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាល។ ការទាមទារ និងវិវាទទាំងអស់ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ដែលមិនអាចដោះស្រាយក្រៅផ្លូវការ ឬដោយតុលាការការទាមទារតូចតាចនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយការចងក្រងមជ្ឈត្តកម្មលើមូលដ្ឋានបុគ្គលក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះ។ លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមផ្សេងពីនេះ ដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មទាំងអស់ត្រូវធ្វើឡើងជាភាសាអង់គ្លេស។ កិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះអនុវត្តចំពោះអ្នក និងក្រុមហ៊ុន និងចំពោះក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ សាខា ភ្នាក់ងារ បុគ្គលិក អ្នកកាន់តំណែងមុនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អ្នកស្នងតំណែង និងការចាត់តាំង ព្រមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការអនុញ្ញាត ឬគ្មានការអនុញ្ញាតទាំងអស់ ឬអ្នកទទួលផលនៃសេវាកម្ម ឬទំនិញដែលបានផ្តល់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ។

តម្រូវការសេចក្តីជូនដំណឹង និងការដោះស្រាយវិវាទក្រៅផ្លូវការ។ មុនពេលភាគីណាមួយអាចស្វែងរកអាជ្ញាកណ្តាល ភាគីត្រូវផ្ញើជូនភាគីម្ខាងទៀតនូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិវាទដែលពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈ និងមូលដ្ឋាននៃការទាមទារ ឬវិវាទ និងការបន្ធូរបន្ថយដែលបានស្នើសុំ។ សេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅក្រុមហ៊ុនគួរតែត្រូវបានផ្ញើទៅ legal@exospecial.com. បន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងត្រូវបានទទួល អ្នក និងក្រុមហ៊ុនអាចព្យាយាមដោះស្រាយការទាមទារ ឬជម្លោះក្រៅផ្លូវការ។ ប្រសិនបើអ្នក និងក្រុមហ៊ុនមិនដោះស្រាយការទាមទារ ឬជម្លោះក្នុងរយៈពេលសាមសិប (30) ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការជូនដំណឹងនោះ ភាគីណាមួយអាចចាប់ផ្តើមដំណើរការមជ្ឈត្តកម្ម។ ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់ជូនការទូទាត់ដែលធ្វើឡើងដោយភាគីណាមួយ មិនអាចត្រូវបានបង្ហាញឱ្យដឹងដល់មជ្ឈត្តករទេ រហូតដល់ក្រោយពេលដែលមជ្ឈត្តករបានកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់នៃរង្វាន់ដែលភាគីណាមួយមានសិទ្ធិ។

ច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាល។ អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវចាប់ផ្តើមតាមរយៈសមាគមមជ្ឈត្តកម្មអាមេរិក ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដំណោះស្រាយវិវាទជំនួសដែលបានបង្កើតឡើង ដែលផ្តល់អាជ្ញាកណ្តាលដូចមានចែងក្នុងផ្នែកនេះ។ ប្រសិនបើ AAA មិនមានសម្រាប់អាជ្ញាកណ្តាលទេ ភាគីត្រូវយល់ព្រមជ្រើសរើសអ្នកផ្តល់ ADR ជំនួស។ ច្បាប់របស់អ្នកផ្តល់ ADR នឹងគ្រប់គ្រងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃមជ្ឈត្តកម្ម លើកលែងតែក្នុងវិសាលភាពដែលច្បាប់ទាំងនោះផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌ។ ច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាលអតិថិជន AAA ដែលគ្រប់គ្រងអាជ្ញាកណ្តាលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅ ADR.org ឬដោយការហៅទៅកាន់ AAA តាមលេខ 1-800-778-7879។ អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាកណ្តាលអព្យាក្រឹតតែមួយ។ ការទាមទារ ឬវិវាទណាមួយដែលចំនួនសរុបនៃរង្វាន់ដែលបានស្វែងរកគឺតិចជាងដប់ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក (10,000.00 ដុល្លារអាមេរិក) អាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការចងក្រងមជ្ឈត្តកម្មដែលមិនមានរូបរាងតាមជម្រើសនៃភាគីដែលកំពុងស្វែងរកការធូរស្រាល។ ចំពោះការទាមទារ ឬវិវាទដែលចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃរង្វាន់ដែលបានស្វែងរកគឺដប់ពាន់ដុល្លារអាមេរិក (10,000.00 ដុល្លារអាមេរិក) ឬច្រើនជាងនេះ សិទ្ធិក្នុងសវនាការនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់អាជ្ញាកណ្តាល។ សវនាការណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងមួយក្នុងចម្ងាយ 100 ម៉ាយពីលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក លុះត្រាតែអ្នករស់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយលុះត្រាតែភាគីទាំងពីរយល់ព្រម។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវផ្តល់ការជូនដំណឹងសមហេតុផលដល់ភាគីអំពីកាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និងទីកន្លែងនៃសវនាការផ្ទាល់មាត់ណាមួយ។ រាល់ការវិនិច្ឆ័យលើការផ្តល់រង្វាន់ដែលផ្តល់ដោយអាជ្ញាកណ្តាលអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងតុលាការនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ចណាមួយ។ ប្រសិនបើអាជ្ញាកណ្តាលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវរង្វាន់ដែលធំជាងការផ្តល់ជូនការទូទាត់ចុងក្រោយដែលក្រុមហ៊ុនបានធ្វើសម្រាប់អ្នកមុនពេលចាប់ផ្តើមអាជ្ញាកណ្តាលនោះ ក្រុមហ៊ុននឹងបង់ប្រាក់ឱ្យអ្នកនូវរង្វាន់ធំជាងនេះ ឬ $2,500.00 ។ ភាគីនីមួយៗត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន និងការទូទាត់ដែលកើតចេញពីមជ្ឈត្តកម្ម ហើយត្រូវបង់ចំណែកស្មើគ្នានៃថ្លៃសេវា និងការចំណាយរបស់អ្នកផ្តល់ ADR។

វិធានបន្ថែមសម្រាប់មជ្ឈត្តកម្មផ្អែកលើការមិនបង្ហាញរូបរាង។ ប្រសិនបើមជ្ឈត្តកម្មផ្អែកលើការមិនបង្ហាញរូបត្រូវបានជ្រើសរើស អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទ អ៊ីនធឺណិត និង/ឬផ្អែកលើការបញ្ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតែប៉ុណ្ណោះ។ របៀបជាក់លាក់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយភាគីដែលចាប់ផ្តើមមជ្ឈត្តកម្ម។ មជ្ឈត្តកម្មមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដោយភាគី ឬសាក្សីទេ លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីភាគីផ្សេង។

ពេលវេលាកំណត់។ ប្រសិនបើអ្នក ឬក្រុមហ៊ុនបន្តដំណើរការមជ្ឈត្តកម្ម សកម្មភាពមជ្ឈត្តកម្មត្រូវតែត្រូវបានផ្តួចផ្តើម និង/ឬទាមទារនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃការកំណត់ និងក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយដែលកំណត់ក្រោមច្បាប់ AAA សម្រាប់ការទាមទារដែលពាក់ព័ន្ធ។

អាជ្ញាកណ្តាលរបស់អាជ្ញាកណ្តាល។ ប្រសិនបើមជ្ឈត្តកម្មត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឡើង អាជ្ញាកណ្តាលនឹងសម្រេចចិត្តលើសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នក និងក្រុមហ៊ុន ហើយវិវាទនឹងមិនត្រូវបានបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀត ឬចូលរួមជាមួយករណី ឬភាគីណាមួយឡើយ។ មជ្ឈត្តករមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្តល់ការមិនពេញចិត្តចំពោះការទាមទារទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៃបណ្តឹង។ អាជ្ញាកណ្តាលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការផ្តល់ការខូចខាតជារូបិយវត្ថុ និងផ្តល់សំណងដែលមិនមែនជារូបិយវត្ថុ ឬការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដែលមានដល់បុគ្គលម្នាក់ក្រោមច្បាប់ជាធរមាន ច្បាប់ AAA និងលក្ខខណ្ឌនានា។ អាជ្ញាកណ្តាលត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសេចក្តីសម្រេចដែលពិពណ៌នាអំពីការរកឃើញ និងការសន្និដ្ឋានសំខាន់ៗ ដែលការផ្តល់រង្វាន់ផ្អែកលើ។ អាជ្ញាកណ្តាលមានសិទ្ធិអំណាចដូចគ្នាក្នុងការផ្តល់ការសង្គ្រោះលើមូលដ្ឋានបុគ្គលដែលចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការច្បាប់នឹងមាន។ រង្វាន់របស់អាជ្ញាកណ្តាលគឺចុងក្រោយ ហើយមានកាតព្វកិច្ចលើអ្នក និងក្រុមហ៊ុន។

ការលះបង់ការជំនុំជម្រះក្តី។ ភាគីនានាបានលះបង់សិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់របស់ពួកគេក្នុងការចូលទៅកាន់តុលាការ ហើយមានការកាត់ក្តីនៅចំពោះមុខចៅក្រម ឬគណៈវិនិច្ឆ័យ ជំនួសដោយការជ្រើសរើសថាការទាមទារ និងជម្លោះទាំងអស់នឹងត្រូវដោះស្រាយដោយមជ្ឈត្តកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះ។ នីតិវិធីមជ្ឈត្តកម្មជាធម្មតាមានកម្រិត មានប្រសិទ្ធភាពជាង និងមានតម្លៃថោកជាងច្បាប់ដែលអនុវត្តនៅក្នុងតុលាការ ហើយជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យតិចតួចបំផុតដោយតុលាការ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលវិវាទណាមួយគួរតែកើតឡើងរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងរដ្ឋណាមួយ ឬតុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងបណ្តឹងមួយដើម្បីដកតំណែង ឬអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចអាជ្ញាកណ្តាល ឬបើមិនដូច្នេះទេ អ្នក និងក្រុមហ៊ុនបានលះបង់សិទ្ធិទាំងអស់ចំពោះការកាត់ក្តីដោយចៅក្រម ជំនួសដោយការជ្រើសរើសថាជម្លោះត្រូវបានដោះស្រាយ។ ដោយចៅក្រម។

ការលះបង់ថ្នាក់ ឬសកម្មភាពរួម។ ការទាមទារ និងវិវាទទាំងអស់នៅក្នុងវិសាលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះត្រូវតែត្រូវបានមជ្ឈត្តកម្ម ឬកាត់ក្តីលើមូលដ្ឋានបុគ្គល និងមិនមែនផ្អែកលើថ្នាក់នោះទេ ហើយការទាមទាររបស់អតិថិជន ឬអ្នកប្រើប្រាស់លើសពីមួយនាក់ មិនអាចកាត់សេចក្តី ឬកាត់ក្តីរួមគ្នា ឬរួមជាមួយនឹងអតិថិជនផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។ ឬអ្នកប្រើប្រាស់។

ការសម្ងាត់។ គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃដំណើរការមជ្ឈត្តកម្មត្រូវរក្សាការសម្ងាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ភាគីយល់ព្រមរក្សាការសម្ងាត់ លុះត្រាតែមានច្បាប់កំណត់។ កថាខណ្ឌនេះនឹងមិនរារាំងភាគីពីការបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការនៃច្បាប់នូវព័ត៌មានណាមួយដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដើម្បីអនុវត្តការសម្រេចអាជ្ញាកណ្តាល ឬដើម្បីស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយដោយសមធម៌ ឬការបន្ធូរបន្ថយដោយសមធម៌ឡើយ។

ភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមច្បាប់ថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយតុលាការនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ច នោះផ្នែក ឬផ្នែកជាក់លាក់នោះនឹងមិនមានឥទ្ធិពល និងគ្មានប្រសិទ្ធភាព ហើយនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ ហើយនៅសល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹង បន្តដោយកម្លាំង និងប្រសិទ្ធភាព។

សិទ្ធិក្នុងការលះបង់។ សិទ្ធិ និងដែនកំណត់ណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះ អាចត្រូវបានលើកលែងដោយភាគីប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលទាមទារត្រូវបានអះអាង។ ការលះបង់បែបនេះនឹងមិនលះបង់ ឬប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាលនេះទេ។

រស់រានមានជីវិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ កិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះនឹងរួចផុតពីការបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុន។

តុលាការទាមទារសំណងតូចតាច។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងអ្នក ឬក្រុមហ៊ុនអាចនាំមកនូវសកម្មភាពបុគ្គលនៅក្នុងតុលាការទាមទារសំណងតិចតួច។

ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសមធម៌។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ភាគីទាំងសងខាងអាចស្វែងរកការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយសមធម៌នៅចំពោះមុខតុលាការរដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ ដើម្បីរក្សាស្ថានភាពដែលមិនទាន់សម្រេចបានដោយមជ្ឈត្តកម្ម។ សំណើសុំវិធានការបណ្តោះអាសន្ន មិនត្រូវចាត់ទុកថាជាការលះបង់សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាកណ្តាលនេះទេ។

ការ​ទាមទារ​មិន​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​មជ្ឈត្តកម្ម។ ទោះបីជាដូចខាងលើក៏ដោយ ការអះអាងពីការបរិហារកេរ្តិ៍ ការរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីការក្លែងបន្លំ និងការរំលោភបំពានលើកុំព្យូទ័រ និងការរំលោភឬការក្លែងបន្លំនៃប៉ាតង់ ការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬអាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីម្ខាងទៀត នឹងមិនស្ថិតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មនេះទេ។ នៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមជ្ឈត្តកម្មខាងលើអនុញ្ញាតឱ្យភាគីប្តឹងតវ៉ានៅក្នុងតុលាការ ភាគីទាំងនេះយល់ព្រមក្នុងការដាក់ទៅយុត្តាធិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់តុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Louisiana សម្រាប់គោលបំណងបែបនេះ។

គេហទំព័រនេះអាចស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់គ្រប់គ្រងការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអាចស្ថិតនៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃការនាំចេញ ឬនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀត។ អ្នកយល់ព្រមមិននាំចេញ នាំចេញឡើងវិញ ឬផ្ទេរដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល រាល់ទិន្នន័យបច្ចេកទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន ឬផលិតផលណាមួយដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះ ដោយបំពានលើច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិនៃការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា អ្នកអាចរាយការណ៍ពាក្យបណ្តឹងទៅអង្គភាពជំនួយការតវ៉ានៃផ្នែកផលិតផលអ្នកប្រើប្រាស់នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការអ្នកប្រើប្រាស់នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដោយទាក់ទងពួកគេជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅ 400 R Street, Sacramento, CA 95814។

ទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិច។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិច មិនថាអ្នកប្រើគេហទំព័រ ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង ឬថាតើក្រុមហ៊ុនប្រកាសការជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័រ ឬទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមរយៈអ៊ីមែល។ សម្រាប់គោលបំណងកិច្ចសន្យា អ្នក (ក) យល់ព្រមទទួលការទំនាក់ទំនងពីក្រុមហ៊ុនក្នុងទម្រង់អេឡិចត្រូនិក។ និង (ខ) យល់ព្រមថារាល់លក្ខខណ្ឌ កិច្ចព្រមព្រៀង ការជូនដំណឹង ការលាតត្រដាង និងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យអ្នកតាមអេឡិចត្រូនិក បំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ណាមួយ ដែលការទំនាក់ទំនងបែបនេះនឹងបំពេញប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្នុងការសរសេរច្បាប់ចម្លងរឹង។

លក្ខខណ្ឌទាំងមូល។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និងពួកយើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ ការខកខានរបស់យើងក្នុងការអនុវត្ត ឬអនុវត្តសិទ្ធិណាមួយ ឬការផ្តល់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនដំណើរការជាការលះបង់សិទ្ធិ ឬការផ្តល់នោះ។ ចំណងជើងផ្នែកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះគឺសម្រាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានផលប៉ះពាល់ផ្នែកច្បាប់ ឬកិច្ចសន្យាទេ។ ពាក្យ "រួមបញ្ចូល" មានន័យថា "រួមបញ្ចូលដោយគ្មានដែនកំណត់" ។ ប្រសិនបើការផ្តល់ណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន នោះបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងមិនមានការថយចុះ ហើយការផ្តល់មិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាននឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានកែប្រែដើម្បីឱ្យវាមានសុពលភាព និងអាចអនុវត្តបានក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។ ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ ហើយភាគីទាំងពីរមិនមែនជាភ្នាក់ងារ ឬដៃគូរបស់ភាគីម្ខាងទៀត។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកនៅទីនេះ មិនអាចត្រូវបានកំណត់ កិច្ចសន្យាបន្ត ផ្ទេរសិទ្ធិ ឬផ្ទេរដោយអ្នកផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីក្រុមហ៊ុនទេ ហើយការប៉ុនប៉ងណាមួយ កិច្ចសន្យាបន្ត ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការផ្ទេរដោយបំពាននឹងការរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ។ ទុកជាមោឃៈ ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយសេរី។ លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះត្រូវមានកាតព្វកិច្ចលើអ្នកទទួលបន្ទុក។

ព័ត៌មានពាណិជ្ជសញ្ញា។ ពាណិជ្ជសញ្ញា ស្លាកសញ្ញា និងសញ្ញាសេវាកម្មទាំងអស់ដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង ឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀត។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើម៉ាកទាំងនេះដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនរបស់យើង ឬការយល់ព្រមពីភាគីទីបីដែលអាចជាម្ចាស់សម្គាល់នោះទេ។

ព​ត៌​មាន​ទំនាក់ទំនង

សម្រាប់សំណួរណាមួយទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះ សូមទាក់ទង legal@exospecial.com នៅពេលណាមួយ។